New Danh sách bài

Tư Vấn Tín Luật 6 Năm trước
Ngày 23/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2012/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.    Theo đó, tổ chức, cá nhân được thực hiện khai...
Tư Vấn Tín Luật 6 Năm trước
Ngày 20/12/2012, Bộ Xây dựng đã ban han hành Thông tư số 10/2012/TT-BXD về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.    Theo đó, đối với nhà ở riêng lẻ có quy mô từ...
Tư Vấn Tín Luật 6 Năm trước
Ngày 23/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2012/NĐ-CP về việc quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.Theo đó, mọi hoạt động thông tin, báo chí của báo chí...
Tư Vấn Tín Luật 6 Năm trước
Ngày 09/11/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 189/2012/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ...
Tư Vấn Tín Luật 6 Năm trước
Ngày 14/01/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 08/2010/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế,...