Hướng dẫn chính sách miễn thuế áp dụng tại khu kinh tế cửa khẩu
5 năm trước 1854

Ngày 14/01/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 08/2010/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Theo đó, khách tham quan du lịch khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu được mua hàng nhập khẩu miễn thuế mang vào nội địa với trị giá hàng hoá không quá 500.000 đồng Việt Nam/người/ngày (trừ trị giá hàng hoá đã mua thuộc Danh mục hàng hoá hạn chế bán miễn thuế); trường hợp trị giá hàng hoá vượt quá 500.000 đồng Việt Nam thì người có hàng hoá phải nộp đủ thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) đối với phần vượt quá định mức theo quy định của pháp luật hiện hành. Hàng hoá hạn chế bán miễn thuế bao gồm Thuốc lá điếu các loại; Bia các loại; Rượu các loại và chỉ bán cho người từ 18 tuổi trở lên với định mức tối đa không quá 500.000 đồng Việt Nam/người/tháng.

 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/02/2010 và bãi bỏ điểm 1.5 khoản 1 mục II Thông tư số 162/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007; công văn số 8153/BTC-PC ngày 14/7/2008.