Được kê khai hải quan điện tử 24/7
6 Năm trước 2473

Ngày 23/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2012/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

    

Theo đó, tổ chức, cá nhân được thực hiện khai hải quan điện tử 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần và nhận thông tin phản hồi của cơ quan Hải quan trực tiếp qua Hệ thống xử lý dử liệu điện tử hải quan; trường hợp khai hải quan trong thời gian nghỉ theo quy định của pháp luật, nhưng thuộc diện phải nộp, xuất trình chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan để cơ quan Hải quan kiểm tra làm cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo thì được phản hồi kết quả chậm nhất 04 giờ kể từ thời điểm bắt đầu ngày làm việc kế tiếp.

Ngoài ra, người khai hình thức nộp lệ phí hải quan và các loại phí do cơ quan Hải quan thu hộ các hiệp hội, tổ chức (nếu có) cho từng tờ khai hải quan hoặc nộp gộp theo tháng.

Thời hạn khai hải quan chậm nhất đối với hàng nhập khẩu là 30 ngày kể từ khi hàng hóa đến cửa khẩu. Đối với hàng xuất khẩu thời hạn trên là 8 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh.
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.