Điều chỉnh lệ phí lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài
6 Năm trước 2116

Ngày 09/11/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 189/2012/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài.

    

Theo đó, với thị thực có giá trị nhập cảnh, nhập xuất cảnh, quá cảnh 1 lần sẽ có mức lệ phí 45 USD/chiếc thay cho mức 30 USD/chiếc như quy định hiện hành tại Thông tư 236/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.


Đối với thị thực có giá trị nhập xuất cảnh nhiều lần, loại có giá trị không quá 1 tháng, lệ phí từ mức hiện hành 50 USD/chiếc sẽ được tăng lên 65 USD/chiếc; Loại có giá trị không quá 6 tháng, lệ phí sẽ tăng từ 80 USD/chiếc lên 95 USD/chiếc; Loại có giá trị từ 6 tháng đến 1 năm, lệ phí sẽ là 135 USD/chiếc thay cho mức 120 USD/chiếc.


Lệ phí chuyển thị thực còn giá trị từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới được giữ nguyên ở mức 15 USD/chiếc.


Trường hợp chuyển đổi thị thực từ 1 lần thành nhiều lần, trong thời hạn thị thực gốc có giá trị dưới 6 tháng, lệ phí sẽ là 25 USD/chiếc, còn với loại có giá trị từ 6 tháng trở lên thì lệ phí chuyển đổi thị thực là 75 USD/chiếc. Trường hợp sửa đổi, bổ sung các nội dung khác đã ghi trong thị thực có mức lệ phí 10 USD/chiếc.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.